SPŠ STAVEBNÁ PREŠOV

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA PRE šk. rok 2014/2015

Pri prijímaní žiakov na štúdium na stredných školách, škola postupuje v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

V školskom roku 2014/2015 plánuje škola otvoriť 3 triedy 1. ročníka, z toho 2 triedy študijného odboru 3650 M staviteľstvo a 1 triedu študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster.

Organizácia prijímacieho konania
I. kolo:
1. termín prijímacieho konania bude dňa 12. mája 2014 (pondelok) o 8.00 hod
2. termín prijímacieho konania bude dňa 15. mája 2014 (štvrtok) o 8.00 hod
Uchádzači budú prijímaní na základe kritérií prijímacieho konania a písomných prijímacích skúšok. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. Prijímacie skúšky budú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Prijímacia komisia určí poradie uchádzačov samostatne pre študijný odbor 3650 M staviteľstvo, a pre študijný odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster.

Zoradenie uchádzačov bude určené podľa nasledujúcich kritérií v tomto poradí:
1) uchádzači bez prijímacích skúšok – podmienkou prijatia je úspešnosť najmenej 90 % samostatne v každom predmete celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy (T9-2014) – o poradí rozhodne súčet bodov za celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy a priemerný prospech podľa bodu 2 a) b),
2) uchádzači, ktorí budú konať prijímacie skúšky – podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku ak získa najmenej 9 bodov z matematiky a najmenej 9 bodov zo slovenského jazyka a literatúry). O poradí rozhodne súčet:
a) bodov za priemerný prospech v druhom polroku šiesteho až ôsmeho ročníka a v prvom polroku deviateho ročníka (do priemeru sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov – telesná výchova, etická výchova, občianska výchova, náboženská výchova ...) – maximálne 120 bodov,
priemerný prospech získané body
      1,00 - 1,25           120
      1,26 - 1,50           105
      1,51 - 1,75           90
      1,76 - 2,00           75
      2,01 - 2,25           60
      2,26 - 2,50           45
      2,51 - 2,75           30
      2,75 - 3,00           15
      viac ako 3,00         0

b) bodov za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy – maximálne 100 bodov (počet bodov zodpovedá priemeru % úspešnosti z matematiky a slovenského jazyka – napr. ak žiak dosiahne z matematiky 60% a zo slovenského jazyka a literatúry 70% získa 65 bodov),
c) bodov za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky – maximálne 80 bodov,

Pri rovnosti bodov sú uprednostnení uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doloženou rozhodnutím posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania následne uchádzači s umiestnením v predmetových okresných a vyšších olympiádach a v súťažiach, ktoré súvisia s odborom, následne uchádzači s lepším prospechom z matematiky na základnej škole.

V prvom kole prijímacieho konania bude prijatých v súlade so stanoveným počtom tried a žiakov:
a) na odbor 3650 M staviteľstvo prvých maximálne 60 žiakov,
b) na odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster prvých maximálne 30 žiakov.

II. kolo :
Ďalší termín prijímacieho konania sa bude konať dňa 17. júna 2014 (utorok).

Uskutoční sa v prípade, ak počet prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch bude menší ako je počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka. O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať žiaci, ktorí neboli úspešní v I. kole prijímacích skúšok. Na voľné miesta budú prijatí uchádzači po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v poradí určenom podľa vyššie uvedených kritérií.

Prijatým uchádzačom bude doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium s termínom a spôsobom zápisu. Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným. Uvoľnené miesto škola ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na základe jeho odvolania voči neprijatiu.

Podmienkou pre konečné prijatie na všetky odbory štúdia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 04.02.2014.

V Prešove, 04.02.2014
Ing. Stanislav R e p e ľ
riaditeľ školy