SPŠ STAVEBNÁ PREŠOV

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

1. Spôsob zriadenia SPŠ stavebnej (ďalej iba škola), jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

4. Postup, ktorý musí organizácia dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

5. Prehľad predpisov, podľa ktorých škola koná a rozhoduje

6. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

7. Vzor žiadosti o poskytnutie informácie

1. Spôsob zriadenia Strednej priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 10, 080 01 Prešov, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov

SPŠ stavebná bola zriadená rozhodnutím PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov z 1. júla 2002 pod číslom OŠaTK-2002/3-7 podľa § 21 až 23 Zákona NR SR č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na základe § 22 ods. 3 Zákona NR SR č. 29/1994 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

Stredná priemyselná škola stavebná
Sídlo: Plzenská 10, 080 01 Prešov
IČO : 00 161837
DIČ : 2020521822
IČ DPH: SK 2020521822
BANKOVÉ SPOJENIE: Dexia banka, Prešov
č. účtu: 8826757110/5600
www.spsspo.svcmi.sk

Účelom školy je príprava na výkon odborných činností v odbore staviteľstvo a geodézia, kartografia a kataster a príprava na štúdium na vysokých školách.

Škola je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dar.

Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Škola môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa. Predchádzajúci súhlas je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku z jej správy na iný právny subjekt a nájme a prenájme nebytových priestorov ako podmienka ich platnosti a účinnosti.

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy, ktorého na základe výberového konania vymenúva na návrh rady školy zriaďovateľ.

Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu,
b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,
d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f) prerušení štúdia,
g) povolení zmeny študijného odboru,
h) preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
i) povolení opakovať ročník,
j) uložení výchovných opatrení,
k) povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m) priznaní štipendia,
o) uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
p) individuálnom vzdelávaní žiaka,
r) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.

Schéma organizácie riadenia školy